ඇ.එ.ජ. ගෘහස්ථ සැපයුම, කැනඩාව දේශීය සැපයුම, යුරෝපීය ගෘහස්ථ සැපයුම

11-Ketotestosterone ≥98%

17-මෙතිල්ස්ටස්ටosterone ≥98%

ඇන්ඩ්‍රොස්ටෙරෝන් ≥98%

Boldenone ≥98%

බෝල්ඩනන් ඇසිටේට් ≥98%

බෝල්ඩෙනෝන් සයිපියොනේට් ≥98%

බෝල්ඩෙනෝන් Undecylenate (Equipoise) ≥98%

ක්ලෝස්ටෙබෝල් ඇසිටේට් (ටියුරිනබෝල්) ≥98%

Desoxymethyltestosterone ≥98%

ඩයිනොලෝන් (6218-29-7) ≥98%

මාස්ටරෝන් එනාන්තේට් (ඩ්‍රොස්ටනොලෝන්) ≥98%

මාස්ටරෝන් ප්‍රොපියොනේට් (ඩ්‍රොස්ටනොලෝන්) ≥98%

Methandrostenolone (Dianabol) ≥98%

මෙතස්ටෙරෝන් (සුපර්ඩ්‍රෝල්) ≥98%

මෙතිනොලෝන් ඇසිටේට් (ප්‍රිමොබෝලන්) ≥98%

Methenolone enanthate ≥98%

මෙතිල්ප්‍රෙඩ්නිසොලෝන් ≥98%

Mibolerone (3704-9-4) ≥98%

Nandrolone ≥98%

Nandrolone cypionate ≥98%

Nandrolone Decanoate (DECA) ≥98%

Nandrolone laurate rate98%

නන්ඩ්රොනෝන් ෆෙනයිල් ප්රෝපියෝටේට් (NPP) ≥98%

Nandrolone propionate ≥98%

Nandrolone Undecanoate ≥98%

මුඛ ටියුරිනබෝල් (මුඛ Tbol) ≥98%

ඔක්සන්ඩ්රෝන් (Anavar) ≥98%

Oxymetholone (Anadrol) ≥98%

පැරබෝලන් (ට්‍රෙන් හෙක්ස්) ≥98%

Pro Environment (Mesterolone) ≥98%

Stanozolol / Winstrol / winny ≥98%

ටොස්ටොස්ටෝන් ≥98%

ටොස්ටොලේන් ඇසිටේට් ≥98%

ටෙස්ටොස්ටෙරෝන් සයිපියෝනේට් (පරීක්ෂණ සයිප්) ≥98%

ටෙස්ටොස්ටෙරෝන් ඩෙකනොයිට් ≥98%

ටෙස්ටොස්ටෝන් එනාටේට් ≥98%

ටෙස්ටොස්ටෙරෝන් අයිසොකාප්‍රොනේට් ≥98%

ටෙස්ටොස්ටෙරෝන් ෆීනයිල්ප්‍රොපියනේට් ≥98%

ටොස්ටොලේන් ප්රොපියරිටි ≥98%

ටෙස්ටොස්ටෙරෝන් සුස්ටනොන් 250 ≥98%

ටොස්ටොලේන්ඔන් නොකැඩිනේට් ≥98%

Trenbolone ≥98%

ට්‍රෙන්බොලෝන් ඇසිටේට් (ට්‍රෙන් ඒස්) ≥98%

Trenbolone enanthate ≥98%

ස්ටෙන්බොලෝන් (5197-58-0) ≥98%

Trenavar (4642-95-9) ≥98%

Apatinib (811803-05-1) ≥98%

Apixaban ≥98%

පූර්වගාමී ≥98%

ආර්නිකා මොන්ටානා ≥98%

බෙවාසිසුමාබ් (216974-75-3) ≥98%

බෝර්ටසොමිබ් (179324-69-7) ≥98%

බුපාර්ලිසිබ් (944396-07-0) ≥98%

කැෆේක් අම්ලය ෆීනෙටයිල් එස්ටර් (CAPE) ≥98%

Canrenone (976-71-6) ≥98%

Cortexolone 17α-propionate ≥98%

Crizotinib (877399-52-5) ≥98%

ඩොලස්ටැටින් 10 (110417-88-4) ≥98%

එන්ටෙකාවිර් හයිඩ්‍රේට් ≥98%

Epacadostat (INCB024360) ≥98%

Eplerenone (107724-20-9) ≥98%

Etravirine ≥98%

Febuxostat (144060-53-7) ≥98%

Fosaprepitant dimglumine (EMEND) ≥98%

ගුගුල්ස්ටෙරෝන් ≥98%

Homopiperazine ≥98%

හයිඩ්‍රලසීන් HCL ≥98%

JP104 (887264-45-1) ≥98%

JW 642 (1416133-89-5) ≥98%

Ticagrelor (274693-27-5) ≥98%

LCZ696 (936623-90-4) ≥98%

මයිටොක්සැන්ට්‍රෝන් එච්.සී.එල් ≥98%

MMAD (Demethyldolastatin 10) ≥98%

MMAF (හයිඩ්‍රොක්ලෝරයිඩ්) (1415246-68-2) ≥98%

Monomethyl auristatin E (MMAE) ≥98%

N-Boc-dolaproine (120205-50-7) ≥98%

Nifuratel (4936-47-4) ≥98%

Obeticholic AcidN98%

ඔසිමර්ටිනිබ් (AZD-9291) ≥98%

පිරිඩොක්සල් හයිඩ්‍රොක්ලෝරයිඩ් ≥98%

පිරිඩොක්සල් පොස්පේට් ≥98%

Pyridoxal-5-phosphate Monohydrate ≥98%

රිවරොක්සබන් ≥98%

රොකුරෝනියම් බ්‍රෝමයිඩ් ≥98%

3-Methoxy-13-ethyl-gona-2,5 (10)-diene-17-ol ≥98%

N-phenyl-4-(3-phenyl-1,2,4-thiadiazol-5-yl)piperazine-1-carboxamide ≥98%