ඇ.එ.ජ. ගෘහස්ථ සැපයුම, කැනඩාව දේශීය සැපයුම, යුරෝපීය ගෘහස්ථ සැපයුම

Metenolone කුඩු හෝ මෙතේන්ලොරොසෝනයෝ (Methenlnrostenolone) යනුවෙන් හැඳින්වෙන අතර එය සින්තටික් හා මුඛාකාරි ක්රියාකාරී ඇනලොලික් ඇන්සෝනික් ස්ටෙරොයිඩ් (AAS) වන අතර ඩයින්ඩෝටොස්ටොස්ටෝන් (DHT) ව්යුත්පන්නයක් නො වේ. මෙටෙනොලේන් AAS ලෙස භාවිතා නොකෙරේ. එමගින් ඖෂධය වෙනුවට එස්ටර් ප්රොග්ජ් ආකෘතියේ මුත්රාකරණයන් සඳහා මෙටෙනොලොන්ටන් ඇසිටේට් ලෙස යොදා ගැනේ. ඩෙපොට් ඉන්ට්රමාස්කල් ඉන්ජෙක්ෂන් සඳහා මෙටෙනෝල්ලෝන් එනැන්ටේට් ලෙස භාවිතා කරයි.

සියලු 2 ප්රතිඵල පෙන්වමින්

 • අපද විසින් වර්ග
  • පෙරනිමි තෝරා බේරා ගැනීමේ
  • ජනප්රියත්වය වර්ග
  • සාමාන්ය ඇගයීම අනුව වර්ග
  • අපද විසින් වර්ග
  • මිල අනුව වර්ග: ඉහළ අඩු
  • මිල විසින් තෝරන්න: උසස් සහ පහත්
 • 8 නිෂ්පාදන පෙන්වන්න
  • 8 නිෂ්පාදන පෙන්වන්න
  • 16 නිෂ්පාදන පෙන්වන්න
  • 24 නිෂ්පාදන පෙන්වන්න